Contact

82 Jameson Ave.

Toronto, Ontario

M6K 2X5

Canada

(647) 655-0965 (Tibetan)

(647) 470-9641 (Tibetan)

(647) 637-8530 (English)

(514) 433-0813 (French)

Thanks fo registering to our programs!!